Back to Top
Bouwbesluit en gelijkwaardigheid
Het Bouwbesluit stelt minimale eisen aan de kwaliteit van bouwwerken, waaronder de brandveiligheid.  Deze minimale eisen hebben enkel als doel het beperken van slachtoffers en het beperken van schade aan bouwwerken op een ander perceel. Het Bouwbesluit regelt dus niets op het gebied van bescherming van gebouwen, schadebeperking en bedrijfscontinuïteit. De overheid is van mening dat dat een zaak is van de gebouweigenaar of gebruiker! Behoudens een enkele uitzondering zijn sprinklers niet wettelijk verplicht.

De volledige tekst van het Bouwbesluit 2012 is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/ of op http://www.bouwbesluitonline.nl/

Sprinklers en gelijkwaardigheid
Sprinklers kunnen ingezet worden als gelijkwaardige oplossing voor de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Zo is het met  sprinklerinstallaties bijvoorbeeld mogelijk grotere brandcompartimenten te realiseren en gebouwen hoger dan 70 meter te bouwen. Uit onderzoek van de VSI blijkt dat gemeenten en de brandweer de gelijkwaardigheid nogal eens verschillend interpreteren. Wanneer sprake is van verschil van inzicht willen wij de partijen graag van dienst zijn. Geschillen kunnen voorgelegd worden bij de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB).

Vergroten brandcompartimenten
Met een sprinklerinstallatie zijn grote compartimenten mogelijk. Dat  is algemeen geaccepteerd. Hierdoor zijn gebouwen met grote open verbindingsruimtes en atria mogelijk en hebben logistieke bedrijven flexibiliteit.
In de praktijk is met bijvoorbeeld de methodieken ‘Beheersbaarheid van Brand’ de gelijkwaardigheid aantoonbaar. De precieze omvang is afhankelijk van de omstandigheden. Brandwerende scheidingen tussen gesprinklerde en niet-gesprinklerde ruimten blijven noodzakelijk.

Vluchtwegen
Met sprinklers mag de maximale loopafstand worden vergroot. Hoeveel is afhankelijk van de omstandigheden.
Sprinklers kunnen ook ingezet worden wanneer sprake is van één vluchtweg. Met sprinklers wordt de vluchtweg opgewaardeerd naar een  extra beveiligde vluchtweg.

Hoofddraagconstructie
Het is algemeen geaccepteerd dat de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie (op bezwijken) met 30 minuten gereduceerd mag worden.

Winkelpassages
Passages mogen onder voorwaarden als vluchtmogelijkheid worden gebruikt. Brandwerende scheidingen tussen passages en aangrenzende winkels kunnen achterwege blijven.

Materialen
Andere eisen aan de brandveiligheid van de bouwmaterialen behoren met sprinklers tot de mogelijkheden.