Back to Top
Zijn onze parkeergarages brandveilig genoeg?

Stopt de verantwoordelijkheid van eigenaren van parkeergarages wanneer aan het Bouwbesluit is voldaan?

Brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar en -beheerder. Voldoen aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit lijkt in Nederland de norm, terwijl het minimumeisen vanuit het perspectief van de overheid zijn. VEBON-NOVB vindt dat de verantwoordelijkheid van gebouweigenaren en -beheerders verder reikt en adviseert om verschillende scenario’s uit te werken en vast te stellen welk restrisico acceptabel is. Ook het verlagen van het ondernemersrisico en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden daarin meegenomen.

Vragen die daarbij helpen zijn: Wat gebeurt er als de brandweer niet bij de brand kan komen? Wat zijn de gevolgen als de parkeergarage niet meer kan worden gebruikt? Wat gebeurt er als de constructie door brand beschadigd raakt? Welke economische gevolgschade kan er ontstaan? En welke imagoschade is acceptabel?

 

Voordelen sprinklerinstallatie

VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek is van mening dat sprinklers grote voordelen bieden. Ondanks dat ze wettelijk niet verplicht zijn, zorgen sprinklers bij brand voor directe koeling van de constructie, voorkomen ze branduitbreiding en zorgen voor continuïteit van de bedrijfsvoering. De brandweer zal bij een brand de parkeergarage veilig kunnen blijven betreden.

Helaas zijn er veel misverstanden over sprinklers. Wij willen dat deze misverstanden verdwijnen op basis van juiste feiten, zodat er gekozen wordt voor de beste oplossing. VEBON-NOVB heeft de parkeergarages geïnventariseerd welke kozen voor voor sprinklers.

Specifieke aandachtspunten parkeergarages

Bij parkeergarages zijn de specifieke knelpunten voor de brandveiligheid de brandcompartimentering, de loopafstanden, de droge blusleidingen en de constructieve sterkte bij brand. Parkeergarages zijn hele bijzonder gebouwen en als dusdanig lastig te vergelijken met een normaal gebouw.

In het buitenland zijn sprinklerinstallaties vaak verplicht, zeker wanneer het parkeergarages onder woongebouwen betreft. In Nederland wordt vaak gekozen voor stuwdruksystemen waarbij er van uit wordt gegaan dat er maximaal drie auto’s branden. De praktijk is vaak sprake van een andere verloop van de brand. Toepassen van actieve blussing zoals sprinklerinstallaties heeft enorme voordelen. Het is te betreuren dat sprinklers vaak niet worden meegenomen in de besluitvorming.

Vergelijking van oplossingen

In onderstaande tabel een vergelijk van actieve brandveiligheidsmaatregel in parkeergarages:

Functionaliteit Detectie en ventilatie

LNB richtlijn

Detectie en stuwdruk NEN 6098 Sprinklers

 

Detectie en stuwdruk NEN6098 en sprinklers
1 Detectie van brand + ++ + ++
2 Detectie van rook 1 + ++ +
3 Lokaliseren van brand + ++ + +++
4 Automatische alarmmelding + + + +
5 Concentratie rooklaag aan plafond ++ ++
6 Beperken van brandontwikkeling 2 – – + ++ +++
7 Beperken kans op flash-over + ++ ++ +++
8 Tegengaan van branduitbreiding naar andere voertuigen – – ++ +++
9 Reductie rookproductie door beperken brandomvang – – + ++
10 Reductie van beschadigingen andere voertuigen – – + ++
11 Afvoeren (warme) rookgassen 2 ++ ++
12 Aanvang van blussen brand ++ ++
13 Reductie van luchtvervuiling – – + ++
14 Bescherming van de bouwconstructie – – + ++ +++
15 Toegankelijkheid brandweer gewaarborgd + + ++
16 Ondersteunt brandweer bij inzet + + ++
17 Reductie van bouwkundige brandveiligheidsinvesteringen – – – – ++ ++
18 Minimaliseren van financiële (gevolg)schade – – + ++ +++
19 Beschikbaarheid parkeergarages (na brand) ++ ++ +++
20 Beperking schade en overlast omliggende gebouwen en gebruikers (bij brand) + ++ +++

 *Deze tabel inclusief de noten is tot stand gekomen in samenwerking met VEBON en NOVB.

Noot 1: Detectiesnelheid is afhankelijk van detectieprincipe; een sprinkler reageert op warmte

Noot 2: Ander principe: stuwdruk voert warme rook af,  sprinklers starten met blussen

  • Het Bouwbesluit vereist natuurlijke of mechanische ventilatie volgens NEN 2443
  • De concept LNB-richtlijn; 10-voudige ventilatie principe is ingetrokken
  • Het Bouwbesluit regelt niets voor bedrijfscontinuïteit, imagoschade en overlast omgeving
  • Parkeergarages kleiner dan 1.000 m2 hebben een verhoogd risico op gavaarlijke situatie, omdat het bouwbesluit geen extra maatregelen eist.

 

Conclusie: Een actief blussysteem voorkomt erger

Voor meer brandveiligheid en minder schade is het van groot belang dat een brand zo snel mogelijk wordt bestreden. Oók als er geen mensen in de buurt kunnen zijn door warmteontwikkeling, instortingsgevaar of giftige dampen. Dit kan het snelst met een automatisch blussysteem zoals een sprinklerinstallatie, die op het moment van detectie van de brand tot actie overgaat. Wanneer de brandweer de brandmelding krijgt, is het sprinklersysteem de brand al aan het  bestrijden. Het beperkt de brand tot één voertuig. Door de onderdrukking van de brand loopt de temperatuur niet op, ontstaat er minder rook, kunnen aanwezige personen veilig vluchten en is een veilige toegang voor de brandweer gegarandeerd.

Ventilatiesystemen blussen niet en zorgen niet voor een beperking van de brand. Elektronische detectie reageert wel erg snel, waardoor de voorwaarden voor een snelle alarmopvolging aanwezig zijn. In de praktijk gaat er echter veel kostbare tijd verloren die cruciaal is bij de bestrijding van een brand.

 

Onderzoek United Kingdom

Sprinklers zijn wel effectief in het bestrijden van branden in parkeergarages

In de periode 2007-2009 heeft het Building Research Establishment (de Britse TNO) in opdracht van de Britse regering, een onderzoek uitgevoerd naar branden in parkeergarages. Het onderzoek omvatte een literatuurstudie, een analyse van de beschikbare statistieken, beschikbare computermodellen en een aantal brandproeven. Tijdens het onderzoek zijn een aantal brandproeven herhaald, waarbij de “garage” voorzien werd van sprinklers.

De onderzoekers hebben een brand gesimuleerd welke zich daadwerkelijk heeft voorgedaan in een parkeergarage in Bristol. Die brand breidde zich daar uit tot (alle) 22 auto’s in de parkeergarage. Niet opgenomen in het rapport , maar wel voorspeld door de onderzoekers, was de piekvermogen van bijna 60 MW. Dit overtreft de veronderstelde waarde van 8MW in de Britse norm voor rookbeheersing ver. De presentatie van BRE kan worden gekocht in een pakket met video’s van de brandtests.

In de brandproeven (zonder sprinklers) ontwikkelde de temperatuur zich tot meer dan 1.100 graden Celsius, waarbij het vuur oversloeg naar andere voertuigen. De onderzoekers stelden vast dat een brand zich kan verspreiden van de ene auto naar een andere en, zelfs over een lege parkeerplaats.  De warmte die vrijkwam bereikte na 7 minuten een waarde van 2MW en een piek van 16MW na 20 minuten. Toen de test werd uitgevoerd met sprinklers, verspreidde de brand zich niet verder dan één auto. Daarnaast werd de warmte die vrijkwam tot een minimum beperkt; namelijk tot minder dan 0.3MW en een temperatuur minder dan 100 graden Celsius. De gesprinklerde brand werd niet gedoofd maar wel onder controle gehouden.

Conclusies  BRE

Uit deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat een sprinklerinstallatie branduitbreiding zal voorkomen van de ene auto naar de andere, en dat het schade aan de constructie wordt voorkomen. Veel brandweerkorpsen hebben opgemerkt dat met een sprinklerinstallatie het redelijk veilig is om het vuur te bestrijden in een afgesloten parkeerplaats en de brand volledig te doven.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van BRE