Back to Top
Waarom kiezen voor een sprinklerinstallatie?
Een actief blussysteem zorgt dat brand zich veelal beperkt tot één ruimte, waardoor ontruimen beperkt nodig is. De brandweer heeft veilige toegang en kan met een kleiner team gemakkelijk een ‘binnenaanval’ uitvoeren en waar nodig nablussen. Bedrijven en organisatie kunnen geld besparen doordat een vaak kleinere bedrijfsnoodorganisatie en een passende ontruimingsstrategie volstaat. Ook is een beperkte investering in bouwkundige compartimenten en de instandhouding daarvan nodig. De kosten voor instandhouding van brandscheidingen blijken in de praktijk onvoldoende en levert een vergroot brandveiligheidsrisico op.

Een beginnende brand heeft geen kans!

De belangrijkste argumenten om voor sprinklers te kiezen hebben we op een rij gezet.

Bedrijfscontinuïteit
Bij een brand worden uw bedrijfsprocessen nauwelijks, of maar beperkt verstoord. Kritische apparatuur is optimaal beschermd tegen de gevolgen van een brand waardoor uw dienstverlening is verzekerd. Dat zijn voorwaarden voor behoud van uw klanten en werkgelegenheid.
Deze argumenten gelden overigens ook voor zorginstellingen en ziekenhuizen, welke zonder speciale diagnose-apparatuur en operatiekamers geen patiënten kunnen helpen.

Schadebeperking
Sprinklers beperken de directe en indirecte financiële (gevolg)schade bij brand. Dat zal tot uiting komen in de verzekeringspremie. In de praktijk blussen vaak al één of twee sprinklers de brand, waardoor ook de waterschade beperkt blijft.

Ontwerpvrijheid en inrichting
De installatie van sprinklers maakt bouwvormen en -indelingen mogelijk die anders uit veiligheidsoverwegingen niet denkbaar waren geweest.  Opdrachtgevers en architecten kunnen met sprinkler gebouwen realiseren met grote keuzevrijheid zoals atria en open verbindingszones. Ook tijdens toekomstige verbouw blijkt sprake van flexibiliteit met verschuiving en wijziging van gebruik van ruimten.

Voorkomen imagoschade
De meeste bedrijven willen niet geassocieerd worden met brand. Blijkbaar heeft brand een negatief impact op het imago van een bedrijf, ongeachte de oorzaak en de genomen voorzorgsmaatregelen. Een sprinklerinstallatie beperkt de gevolgen van brand en houdt deze meestal uit het nieuws. Anderzijds betekent kiezen voor sprinklers het nemen van verantwoordelijke beslissing die het imago als betrouwbaar versterkt. Overigens ook bruikbaar in uw marketingstrategie naar uw potentiële klanten.

Juridische verantwoordelijkheid
Gebouweigenaren en gebruikers zijn eindverantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun gebouwen. De bouwplantoets voor verlening van de bouwvergunning is slechts een aannemelijkheidstoets en biedt zeker geen zekerheid dat volgens de wettelijke eisen wordt gebouwd. De praktijk leert dat tijdens een bouwproces geregeld andere oplossingen worden gekozen dan oorspronkelijk gespecificeerd. De BIO-maatregelen (Bouwkundig, Installatietechnisch Organisatorisch) moeten goed op elkaar afgestemd zijn; er moet maatwerk worden geleverd. Een sprinklerinstallatie is een robuuste veilige oplossing die getuigd van verantwoordelijk gedrag.

Duurzaamheid en milieu
En gebouw dat niet kan afbranden is duurzaam. Sprinklers beschermen mens en het milieu. Bedenk dat vaak de meeste slachtoffers optreden door de giftige rookgassen die bij een brand ontstaan. De sprinklers beperken door de koelende werking het ontstaan van giftige gassen. Omdat de brand klein in omvang blijft, is ook de schade aan het milieu beperkt.

Logistieke vrijheid
Het Bouwbesluit beperkt de omvang van een compartiment. Sprinklerinstallaties bieden een gelijkwaardig alternatief om veel grotere compartimenten te bouwen. Dit biedt bij bijvoorbeeld een distributiecentrum veel logistieke voordelen, vrijheid van indeling en flexibiliteit van de bedrijfsprocessen.

Prijs-prestatieverhouding en aanzienlijke besparingen
Bij installatie van sprinklers in nieuwbouw liggen de kosten tussen € 25 en € 50 per m2. Daarvoor krijgt u een waterdichte brandbeveiliging. Vloerbedekking is duurder.
Een sprinklerinstallatie kan bouwkundige voorzieningen voor brandveiligheid overbodig maken. In grote magazijnen kan dat tonnen schelen. En verzekeraars berekenen doorgaans lagere premies voor de brandverzekering. In met name zorginstellingen kan veel geld bespaart worden op de BHV-organisatie wanneer er een sprinklerinstallatie aanwezig is. Denk aan slaapwachten. In veel instellingen zijn besparing op de personeelskosten al lang doorgevoerd, waardoor er bij calamiteiten onvoldoende personeel is om iedereen veilig te stellen.

Betrouwbare melding
Door de eenvoud van een sprinklerinstallatie blijken er nauwelijks ongewenste meldingen naar  de brandweer te gaan. Dat is wel anders bij bijvoorbeeld een rookdetectiesysteem.

Bluswater
De publieke bluswatervoorziening is steeds vaker ontoereikend om uw brand te bestrijden. Met een sprinklerinstallatie neemt u uw zelf de benodigde voorzorgsmaatregelen en bent u nauwelijks afhankelijk van derden.

Effectiviteit
Bij branden in gebouwen voorzien van een sprinklerinstallatie wordt in de bijna helft van de gevallen maar één sprinkler aangesproken. In 23% worden meer dan drie sprinklers aangesproken en in slechts 10% van de gevallen komen meer dan 7 sprinklers in actie. De meeste branden zijn geblust bij aankomst van de brandweer.

Bedrijfszekerheid en betrouwbaar
Sprinklers gaan alleen sproeien wanneer ze moeten sproeien; bij hitte-ontwikkeling. Dan doen ze hun werk perfect. Sprinklersystemen zijn relatief eenvoudig van opzet. Deze eenvoud zorgt er mede voor dat de systemen zeer betrouwbaar zijn. Onderzoek toont aan dat de betrouwbaarheid groter is dan 98%. Op basis van ervaring, uitgebreide tests en nieuwe inzichten zijn diverse voorschriften, regels en normen geformuleerd.

 

Gelijkwaardige oplossing eisen bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat minimum voorschriften voor het kwaliteitsniveau van nieuwe en bestaande bouwwerken. Beneden dit niveau komt de (brand)veiligheid direct in gevaar. Bij de voorschriften gaat het dus niet om een streefniveau, maar om een harde, kritische ondergrens voor de kwaliteit van een bouwwerk. Het Bouwbesluit stelt functionele eisen aan brandveiligheid van bouwwerken. Deze functionele eisen zijn in veel gevallen uitgewerkt in prestatie-eisen. Op basis van de zogenaamde gelijkwaardigheidsregel mag daarvan worden afgeweken, mits het alternatief minstens gelijkwaardig is en wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders.

Functionele gebieden waar sprinklers gewaardeerd kunnen worden voor de doelen uit het bouwbesluit.

  1. Vergroten compartimenten, verwijderen subcompartimentering
  2. Alternatief voor beschermde subbrandcompartimenten
  3. Vergroten vluchtweg  en verminderen aantal vluchtwegen
  4. Reductie aan brandwerendheid hoofddraagconstructie
  5. Verhogen aanrijtijd brandweer
  6. Verminderen bereikbaarheidseisen gebouw
  7. Vergroten aanvalsdiepte  / hoogte
  8. Hogere bouwhoogte en diepte mogelijk (< -/-8m en >70)
  9. Toepassen andere materialen (euroklasse)
  10. Voorkomen van brandoverslagsituaties