Back to Top
Voordelen van productcertificering
 
 

Op een gecertificeerd sprinklersysteem kunt u vertrouwen. Het systeem wordt niet alleen bij oplevering, maar ook regelmatig daarna, nauwgezet gecontroleerd op een hele reeks punten.

Sprinklers zijn er voor de veiligheid van personen en de bescherming van gebouwen en goederen. Ze moeten betrouwbaar zijn en op het cruciale moment goed functioneren. Eigenaren en gebruikers van gebouwen, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van sprinklerinstallaties. Daarom ontwikkelden zij gezamenlijk certificatie- en inspectieschema’s voor brandblussystemen (VBB-systemen).

 

Gecertificeerde sprinklerinstallateurs

Ontwerp, levering en onderhoud van brandblussystemen, zoals dus een sprinklerinstallatie, is werk voor specialisten met verstand van zaken. Het werk van deze leveranciers, heldere richtlijnen en werkprocedures en goed beheer bepalen de kwaliteit en betrouwbaarheid van het brandblussysteem.

Alle leden van de VSI zijn gecertificeerde sprinklerinstallateurs en moeten voldoen aan de eisen uit het certificatie-schema voor VBB-systemen. Deze eisen zijn aanvullend op de ISO 9001-procedures. Met een jaarlijkse audit wordt aangetoond dat de werkwijze betrouwbaar is. De onafhankelijke certificatie-instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

 

De sprinklerinstallatie als onderdeel van de BIO-mix

Brandveiligheid wordt bereikt met een mix van brandveiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen worden vaak opgedeeld naar bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen (de BIO-mix). Ook voor sprinklerinstallaties geldt dat ze optimaal werken wanneer voldaan wordt aan bouwkundige en organisatorische voorwaarden. De sprinklerinstallatie dient bijvoorbeeld goed afgestemd te zijn op de gevarenklasse van de goederen en het gebruik van een gebouw, zodat er voldoende water over een brand wordt gesproeid om deze effectief te bestrijden.

 

Samenhang en betrouwbaarheid van de brandveiligheidsmaatregelen

Voor de eigenaar of gebruiker van een gebouw die in brandveiligheidsmaatregelen en installaties heeft geïnvesteerd, is het belangrijk om zeker te weten dat deze verschillende maatregelen in samenhang werken. In de huidige situatie bepalen een aantal onderdelen de kwaliteit:

  • Uitgangspuntendocument (UPD)
  • Installatiecertificaat
  • Inspectiecertificaat
  • Onderhoudscertificaat

 

Uitgangspuntendocument

Sprinklerinstallaties worden ontworpen en geïnstalleerd op basis van het uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD dient opgesteld te worden door een deskundige en wordt gebruikt om de geleverde kwaliteit te kunnen beoordelen. Een werkgroep rond medio 2017 de kwaliteitseisen voor UPD af. Het UPD wordt ondertekend door de ‘eisende partijen’. Vervolgens wordt het UPD door zowel de certificatie-instelling als de inspectie-instelling getoetst, omdat het ook de basis is voor het installatie- en inspectiecertificaat. Deze werkwijze past in de methodiek van het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken.

Het uitgangspuntendocument is gebaseerd op het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (Model IBB) en daarin neemt het Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) een belangrijke plaats in. Een IPB volgens Model IBB voldoet aan de criteria voor het uitgangspuntendocument zoals in de certificatie- en inspectieschema’s voor brandblussystemen vereist.

 

Installatie- en onderhoudscertificaat

De gecertificeerde sprinklerinstallateur levert bij oplevering of na onderhoud van een sprinklersysteem een installatie- of onderhoudscertificaat. Dit certificaat wordt pas na uitvoerige controle van het ontwerp, tekeningen, berekeningen en installatie door de gecertificeerde installateur verstrekt Hiermee toont de eigenaar/gebruiker aan dat zijn brandblussysteem voldoet aan de eisen.

 

Inspectiecertificaat

Tijdens een inspectie wordt onderzocht of ‘het object van inspectie’ op een bepaald moment voldoet aan de eisen. Het Bouwbesluit 2012 verlangt dat in een aantal gevallen voor brandveiligheidsinstallaties een inspectiecertificaat aanwezig is. Sinds 1 januari 2015 moeten automatische blusinstallaties voor de in het Bouwbesluit bepaalde gevallen, voorzien zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema.
Het inspectiecertificaat wordt afgegeven nadat is vastgesteld dat het beveiligingsconcept juist is uitgevoerd. Dat betekent controle van de bouwkundige- en organisatorische maatregelen én een controle dat deze maatregelen zijn afgestemd op de sprinklerinstallatie.

 

Voordelen van een installatiecertificaat

Het Bouwbesluit legt de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, en dus de zorgplicht, bij de eigenaar van het gebouw. Vanuit het Bouwbesluit is een installatiecertificaat niet vereist, maar er zijn goede redenen om toch voor een installatiecertificaat te kiezen. Als een installatiecertificaat beschikbaar is, is de goede technische werking van de installatie immers al aangetoond. Inspectie-instellingen voeren op basis van het installatiecertificaat maar een beperkt inspectie uit. Dat levert de opdrachtgever een economisch voordeel op, dat wordt versterkt doordat het proces efficiënter verloopt: de installateur werkt volgens de normen en voorschriften, waardoor de inspecteur eenvoudiger een positief oordeel kan geven.

 

Kwaliteit is een keuze

Uw brandveiligheidsmaatregelen voldoen uiteraard aan de minimale eisen in het Bouwbesluit. Maar als eigenaar en gebruiker van een gebouw, leverancier of adviseur heeft u ook een eigen, verdergaande verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van het gebouw en de goederen. Investeer in kwaliteit en daarmee voor een grote betrouwbaarheid mocht zich toch een calamiteit voordoen. Kies voor een gecertificeerde sprinklerinstallatie, geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs met verstand van zaken.
Alle leden van de sectie Sprinklertechniek (VSI) van Federatie Veilig Nederland zijn gecertificeerde sprinklerinstallateurs. Mede doordat de leden actief participeren in commissies en werkgroepen zijn ze altijd goed op de hoogte van de normen en voorschriften en de actuele ontwikkelingen. Niet voor niets is de betrouwbaarheid van de Nederlandse sprinklerinstallaties groter dan 97 tot 98%.

 

Meer informatie:

 

 Zoek een gecertificeerde sprinklerinstallateur