Back to Top
Sprinklers in parkeergarages: aanpassing Bouwbesluit

Er is al jarenlang een discussie gaande over de brandveiligheid van parkeergarages. Na een aantal grote incidenten (Loyds, De Appelaar, Markenhoven) heeft een NEN-werkgroep, in opdracht van de overheid, een risicogerichte conceptnorm opgesteld. Terugkerende incidenten met onbeheersbare branden en de opkomst van elektrische voertuigen leidden tot het besef dat er noodzaak is om branden automatisch te bestrijden in met name parkeergarages onder gebouwen waar wordt geslapen, waaronder dus ook ziekenhuizen.

Het ministerie BZK heeft voorstellen gedaan voor de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en heeft ter afsluiting van dit proces in de zomer van 2021 een internetconsulatie uitgevoerd naar de voorgenomen wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Zo is het voorstel een sprinklerinstallatie te verplichten in parkeergarages die zich bevinden onder gebouwen met een ‘slaapfunctie’ en een hoogte hebben van meer dan 13 meter. De praktijk wijst uit dat sprinklerinstallaties de brand beperken tot één voertuig. De NEN-werkgroep schat de kans dat de brand groter wordt dan één voertuig op maximaal 1 à 2%. Daarmee draagt het voorstel bij aan een enorme verhoging van de brandveiligheid in gebouwen waarin zonder sprinklerinstallatie de kans op een onbeheersbare brand aanzienlijk is. Niet voor niets kiezen gebouweigenaren steeds vaker voor een sprinklerinstallatie.

De Verenigde Sprinkler Industrie (VSI), onderdeel van Federatie Veilig Nederland, heeft de verschillende reacties op de internetconsultatie beoordeeld en op een rij gezet. Uit de reacties blijkt dat diverse partijen positief gereageerd hebben en voorstellen om de regelgeving ook voor andere gebouwen te laten gelden. Ook worden er andere verbetervoorstellen gedaan, zoals naast de sprinklerinstallatie ook de toepassing van een rook-warmte-afvoer systeem. 

Wat opvalt, is dat een aantal partijen die reageerden de problematiek van een onbeheersbare brand en de gevolgen echt onderschatten. Vergeet ook niet dat het Bouwbesluit 2012 vooral over vluchtveiligheid gaat en het niet uit te leggen is dat je woning boven een parkeergarage maandenlang niet bewoonbaar is. Het aanbrengen van alleen een sprinklerinstallatie in parkeergarages is logisch om de brand beheersbaar te houden. Uiteraard is het beter om het gehele gebouw te voorzien van een sprinklerinstallatie. 

Algemeen

Uit de reacties blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de tekst. Met name de passage in de toelichting over ‘gelijkwaardigheid’ leidt bij sommige lezers tot verwarring over inzet voor gelijkwaardig groter dan 1000m2. Het advies van de VSI is om de tekst zodanig te wijzigen dat duidelijk is dat de sprinklerinstallatie tegelijkertijd ook in te zetten als gelijkwaardigheid voor het vergroten van het brandcompartiment. Boven de 1.000 m2, dat zijn ongeveer 40 voertuigen, moet er sowieso een gelijkwaardige oplossing komen.

Technisch

Bij de consultatie is er vooral aandacht voor het IFV-rapport ‘Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage’. Maar er is natuurlijk veel meer informatie, zoals de concept risicogerichte norm voor brandveiligheid van parkeergarages, opgesteld door de NEN-werkgroep parkeergarages. Die laat zien dat sprinklers met grote afstand de beste oplossing bieden. Daar is in de werkgroep consensus over. Het advies is de resultaten ook openbaar te maken. De NEN-werkgroep schat de kans dat een brand groter wordt dan één voertuig op maximaal 1 à 2% en meer dan 3 voertuigen bijna nihil.

Kosten

Diverse reacties gaan over de kosten die gemoeid zijn met de verplichte maatregel. De VSI ziet een enorme toename van het aantal sprinklerinstallaties en herkent het beeld in het lastenonderzoek niet dat 10% van de beoogde parkeergarages voorzien wordt van sprinklers. Dit lijkt voor grotere openbare parkeergarages zeker aan de lage kant. Voor kleinere garages zal dat beeld anders zijn.

In kleinere garages vormt de watervoorziening in vergelijking met een grotere parkeergarage een grotere investering per m2. De investering in een sprinklerinstallatie valt in de praktijk uiteen in de bluswatervoorziening en het sprinklernet. Het is aan de markt om slimmere oplossingen te bedenken en de VSI zal aan een aantal alternatieve oplossingen voor kleinere parkeergarages gaan werken. De gewekte suggestie dat er waterbassins gebouwd moeten worden van 120 m3 is sterk overdreven. Een typisch bluswaterbehoefte is typisch 45m3 per uur voor een natte installatie en kan verkleind worden wanneer er gekozen wordt voor specifieke oplossingen, zoals de combinatie met suppletie of lage druk watermist. Een aansluiting op het drinkwaternet is een goede betrouwbare oplossing, die calamiteiten aansluiting, die feitelijk alleen bij brand nodig is, is vaak eenvoudig beschikbaar. Ook een risicogerichte benadering is te overwegen. Voor kleine parkeergarages zou overwogen kunnen worden een kleiner sproeivlak te accepteren wat gunstig uitvalt voor de investering. 

Andere zorgen zijn de onderhoudskosten en specifiek de tweewekelijkse test. De VSI pleit er voor nieuwe technieken in te zetten en bijvoorbeeld testen te automatiseren bij kleine installaties. De mogelijkheden voor met name de kleine garages zouden verder uitgewerkt kunnen worden.

Ook de kosten voor kwaliteitsborging van kleinere parkeergarages tenslotte, zou meer op basis van de echte risico’s bepaald kunnen worden. Zo kan aan het onderhoudscertificaat meer ‘waarde’ worden toegekend in het inspectieschema of kan de inspectiefrequentie lager. 

Geef brand geen kans

Sprinklersystemen detecteren brand en starten automatisch met blussen, alleen daar waar brand is. Ze worden al meer dan 125 jaar toegepast in industrie, kantoren en winkels. Sprinklers hebben ruimschoots bewezen dat ze zeer effectief en efficiënt branden detecteren, bestrijden en vaak ook blussen. Sprinklers redden mensenlevens en voorkomen verlies van gebouwen en goederen.  

Ook in parkeergarages sproeien sprinklers alleen water op de plaats waar brand is. De brand beperkt zich tot één voertuig, waardoor de rook- en warmteontwikkeling sterk reduceert. De constructie van het gebouw wordt door de koelende werking van het bluswater beschermd. Tegelijk is de toegankelijkheid voor de brandweer gewaarborgd. Bovendien kan er met een kleiner team een veilige binnenaanval worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren zijn er diverse branden in parkeergarages voorzien van sprinklers geweest, waarbij de overlast tot een minimum beperkt was. Voorbeelden daarvan in Nederland zijn: 

  • 23 maart 2021: Eindhoven; parkeergarage Veemgebouw
  • 7 februari 2021: Rotterdam; Parkeergarage Polderstraat
  • 15 november 2020: Amsterdam; parkeergarage Holiday Inn       
  • 1 september 2020: Epe; parkeergarage Markplein 
  • 14 mei 2020: Amsterdam; parkeergarage woongebouw Zuidas  
  • 11 november 2019: Amsterdam; Kantoorgebouw Steigereiland; Container in parkeergarage
  • 8 januari 2018: Amersfoort; parkeergarage Meander Ziekenhuis

De VSI is van mening dat een installatie die daadwerkelijk automatisch de brand bestrijdt, bijdraagt aan een echte oplossing die brandveiligheid garandeert. De VSI wil graag met de marktpartijen in overleg om bij te dragen een de kennis van sprinklers en de toepassing.

Meer weten over de voordelen? Ga naar sprinkler.nl of stuur een email.