Back to Top
Sprinklers in liftruimten

In liftschachten, liftmachinekamers en schijvenruimten, ofwel liftruimten, wordt steeds vaker een blussysteem geëist omwille van brandveiligheid van de lift en het gebouw. De Stichting Beheer Certificatie Liften SBCL publiceerde in 2018 het advies ‘SBCL/LA-02 18-004 blussystemen in liftruimten’.  

De Verenigde Sprinkler Industrie (VSI) heeft het advies van SBCL omgezet naar een praktische invulling, zodat alle belanghebbenden dit kunnen toepassen in projecten. In deze invulling is een stappenplan opgenomen en wordt in detail getoond hoe de sprinkler in de liftschacht dient te worden uitgevoerd.

  1. Bij brandalarm gaat de lift naar een veilige stopplaats.
  2. Na het openen van de deur(en) van de lift(en) wordt de spanning van de liften afgeschakeld.
  3. Nadat de spanning van liften is uitgeschakeld wordt de magneetklep (NC) open gestuurd door de Sprinklermeldcentrale, zodat de sprinkler van water wordt voorzien.

Figuur 1: details sprinklers in liften

Advies LA-02 18-004

Voor nieuw te installeren liften geeft de geharmoniseerde norm NEN-EN 81-20 de toepassing van sprinklers/ blussytemen in liftruimten. Het Liftadvies bepaalt de voorwaarden voor het aanbrengen van blussystemen in liftruimten van oudere liften. Zolang dit de veilige werking van de lift niet belemmert, is dit toegestaan. Het is daarom verdedigbaar om blussystemen in liftruimten bij liften volgens deze oudere vervaardigingsvoorschriften toe te laten volgens de voorwaarden van NEN-EN 81-20. 

In de gebruikershandleiding moeten instructies zijn gegeven over het veilig onderhouden en inspecteren van het blussysteem.

Het Liftadvies is uitdrukkelijk niet van toepassing op brandweerliften die gebouwd zijn conform de NEN-EN 81-72, omdat deze norm de toepassing van sprinklers/blussystemen in liftruimten van brandweerliften niet toestaat.

NEN-EN 81-20 Artikel 5.2.1.2.1:

De liftschacht, machinekamers en schijvenruimten mogen echter wel volgende elementen bevatten:

  1. apparatuur voor airconditioning of verwarming van deze ruimten, met uitzondering van stoomverwarming en verwarming met verwarmd water onder hoge druk. Alle inrichtingen voor de bediening en inregeling van de verwarming moeten echter buiten de schacht zijn geplaatst.
  2. detectoren of brandblussers werkend op een hoge bedrijfstemperatuur (bv. hoger dan 80 °C), geschikt voor elektrische apparatuur en naar behoren beschermd tegen toevallig aanstoten.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van sprinklersystemen mag het activeren van de sprinkler enkel mogelijk zijn wanneer de lift stilstaat op een stopplaats en de elektrische voeding van de lift en de verlichtingskringen automatisch uitgeschakeld zijn door het brand- of rookdetectiesysteem.

OPMERKING: Dergelijke rook- en branddetectiesystemen en sprinklersystemen vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van het gebouw.

Bronhttps://www.sbcl.nl/pg-33025-7-132776/pagina/adviezen.html

U kunt deze praktische invulling ook downloaden als pdf.

VSI versie 30 juni 2022: update 19 februari 2024