Back to Top
Onderzoek ‘rapport inventarisatie onderhoud sprinklertanks’ gepubliceerd

Het CCV heeft een afstudeeronderzoek laten uitvoeren naar de status van onderhoud van geboute stalen waterreservoirs, nadat in 2016 de publicatie van Technisch Bulletin 67B (TB 67B) verscheen. 

Onderhoud is noodzakelijk: staal dat in contact staat met water moet tegen corrosie worden beschermd. Nadat in 2013 en 2014 in het Verenigd Koninkrijk en Nederland enkele geboute stalen waterreservoirs met veel geweld waren bezweken is in Nederland in 2016 besloten om het controle- en onderhoudsregime meer aandacht te geven. Dit is gebeurd door publicatie van Technisch Bulletin 67B (TB 67B), waarin op basis van de bestaande eisen ten aanzien van onderhoud van waterreservoirs een uniforme wijze van uitvoering van controles is beschreven.

Naleving van de onderhoudsvoorschriften heeft financiële consequenties voor gebruikers. Omdat gebruikers/eigenaren en onderhoudsbedrijven in de afgelopen jaren het onderhoud conform de normen en voorschriften kennelijk hebben veronachtzaamd is achterstallig onderhoud ontstaan. Een onjuiste perceptie over TB 67B en een gebrek aan inzicht in de ernst van het probleem leidde in de markt tot debat over nut en noodzaak. Doordat cijfers over de staat van geboute stalen waterreservoirs ontbraken, raakte dit debat bij tijd en wijle verhit.

Om inzicht te krijgen in de ernst van het probleem heeft het CCV in de eerste helft van 2018 een afstudeeronderzoek laten uitvoeren door een student Integrale Veiligheidskunde van de Avans Hogeschool. De vraagstelling voor het onderzoek was, hoe de problematiek rondom onderhoud van geboute stalen waterreservoirs in Nederland eruit ziet, wat in algemene zin de staat is van de bestaande voorraad geboute stalen waterreservoirs, welke factoren de staat beïnvloeden, en welke rol TB 67B daarin speelt.

Met behulp van literatuuronderzoek, observatie, survey en semigestructureerde interviews is in een korte periode kwalitatieve en kwantitatieve informatie verzameld bij inspectie-instellingen, onderhoudsbedrijven, duikbedrijven, leveranciers van waterreservoirs en opdrachtgevers over onderhoud van 360 waterreservoirs.

Ondanks beperkingen in de informatieverzameling levert het onderzoek een aantal inzichten op. Op basis van de verzamelde kwantitatieve gegevens lijkt de omvang van dat probleem aanzienlijk, hoewel verder onderzoek moet worden uitgevoerd om een representatief beeld te krijgen. Er is indicatie dat hoogstens 70% van de ongeveer 2.000 geboute stalen waterreservoirs voor automatische sprinklerinstallaties in Nederland in goede staat is Bij 30% is er sprake van achterstallig onderhoud, bij 10% (in absolute aantallen ongeveer 200) zodanig achterstallig dat het waterreservoir in feite moet worden vervangen. Leeftijd van het waterreservoir lijkt er niet toe te doen: jonge waterreservoirs zijn relatief even vaak in slechte staat als oude. Er is geen verschil waargenomen in staat tussen binnen en buiten opgestelde waterreservoirs. De hardheid van het water in het waterreservoir is van invloed maar anders dan de hypothese: zacht water lijkt minder slecht voor de staat van het waterreservoir dan kalkrijk water. Er is geen indicatie gevonden voor geologische invloeden (zand-, veen- of kleigrond) op de onderhoudsstaat. Over elektromagnetische invloeden kan geen uitspraak worden gedaan omdat de onderzoekspopulatie daarvoor te klein is.

Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen voor verder onderzoek, aanbrengen van differentiatie van de uitvoering van controle’s in TB 67B naar type bescherming, uitwerking van een geharmoniseerde werkwijze voor de B-controle uit TB 67B, onderzoek naar aanpassing van normering voor periodieke controle van coating om dat deze van samenstelling is veranderd, en het voortzetten van kwantitatieve gegevensverzameling.

 

Download hier het rapport

 

Bron: hetccv.nl