Back to Top
Normontwerp brandveiligheid parkeergarages verschenen

NEN heeft op 14 juni 2023 het ontwerp van de nieuwe norm NEN 6067 ‘Brandveiligheid van parkeergarages – Risicobeheersing’ gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen. 

Parkeergarages zijn een niet weg te denken oplossing voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen. Omdat er veel verschillende gebruikers zijn en een grote variatie aan voertuigen (benzine, diesel of elektrisch) is de beoordeling van de brandveiligheid complex. Deze complexiteit en het onvoldoende toegesneden zijn van het Bouwbesluit was de reden om deze nieuwe norm te ontwikkelen.

Ontwerp NEN 6067

Het normontwerp bevat een bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid kan worden beoordeeld van een bouwwerk met een parkeergarage met brandcompartimenten die groter zijn dan volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit is toegestaan.

De norm kan ook worden toegepast om een risicoafweging te maken, los van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Een eigenaar of gebruiker kan een afweging maken van het risico op schade en tussen de maatregelen die worden getroffen om dit risico al dan niet te beperken. Afhankelijk van een specifieke situatie kan worden gekozen voor passende maatregelen waarmee het risico op brand in voldoende mate wordt beperkt. Van de maatregelpakketten die in deze norm genoemd worden, kan worden afgeweken door een selectie te maken van gelijkwaardige maatregelen.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 15 september 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marc Mergeay, consultant Bouw, telefoon (015) 2 69367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Bron: NEN